ALGEMENE VOORWAARDEN EQUINA

Equina BVBA, Scheidreef 12 — 2950 KAPELLEN KBO 0811 655 220 | www.equina.be

1 Behoudens schriftelijk en afwijkend akkoord zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten; alle offertes, facturen, op­drachten en inschrijvingsformulieren. Afwijkingen van deze voorwaar­den, zelfs vermeld op documenten van de Klant, zijn alleen dan aan Equina tegenstelbaar, wanneer zij door Equina schriftelijk zijn bevestigd.

2 Door ondertekening van het inschrijvingsformulier en/of inschrijving via de website komt op definitieve en onherroepelijke wijze de over­eenkomst met Equina tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmid­dellijke facturatie (in voorkomend geval van de gehele opleiding incl. alle modules).

3 De Consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen na afsluiting van de overeenkomst. De Consument oefent deze geldig uit door binnen deze termijn Equina op de hoogte te bren­gen van zijn beslissing hiertoe middels email dan wel aangetekende zending of het via het modelformulier. De Consument verbindt er zich toe om de goederen/producten binnen de 14 dagen na het uitoefenen van het herroepingsrecht terug te zenden op eigen kosten. De Consu­ment is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goe­deren. De door de Consument betaalde gelden worden binnen de 14 dagen hierna teruggestort, exclusief evenwel de vergoeding voor reeds gepresteerde diensten en de bijkomende kosten voor levering wanneer de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de standaardlevering heeft gekozen inzake producten.

Ingeval de Consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek heeft gedaan om de dienst te verrichten tijdens de herroep­ingstermijn, is de Consument gehouden tot de reeds geleverde pres­taties. De Consument erkent dat hij zijn herroepingsrecht in dat geval verliest van zodra de gehele overeenkomst is uitgevoerd door Equina.

4 In geval van annulering andere dan onder art. 3 van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd: • 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering door de Klant meer dan vier weken voor de datum van de opleiding; • 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering door de Klant minder dan vier weken voor de datum van de opleiding. Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedin­gen, blijven alle reeds door Equina ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Indien Equina zich genoodzaakt ziet om een overeenkomst met een Consument te annuleren, gelden voor­gaande percentages t.v.v. de Consument en zal Equina het voorschot terug betalen, behoudens in geval van overmacht.

4b In het geval van een online cursus doet de consument afstand van zijn herroepingsrecht zodra deze online cursus aangevat werd.

5 Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. Equi­na betracht bij het niet halen van de leveringstermijn alsdan om bin­nen een redelijke bijkomende aanvullende termijn de dienst/het product alsnog te leveren aan de Klant. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging, geeft in geen geval recht tot annulering van de be­stelling of tot enigerlei schadevergoeding. Voor Consumenten geldt dat de overeenkomst enkel dan, mits teruggave als onder art. 3 gestipuleerd, door de Consument kan worden geannuleerd wanneer Equina een gelijkwaardige dienst/product niet kan leveren binnen re­delijke termijn.

6 De Klant heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e­mail of aangetekend schrijven aan Equina. Dergelijke overdracht van dezelf­ de inschrijving is slechts eenmaal mogelijk. Indien de inschrijver in geval van verhindering niet aanwezig kan zijn, welke ook de oorzaak van de verhindering, geeft dit in geen geval recht tot vermindering van cursus­geld of tot enigerlei schadevergoeding.

7 Equina kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor materi­ele en lichamelijke schade, behoudens door opzet of grove schuld of deze van haar aangestelden of lasthebbers, opgelopen tijdens het vol­gen van cursussen. De Klant erkent dat er wordt gewerkt met levende dieren en erkent uitdrukkelijk de risico’s en eventuele schade vandien voor zich te nemen.

8 In geval Equina gehouden zou zijn tot enige schadevergoe­ding van welke aard dan ook, is deze beperkt tot de door de Klant betaalde sommen.

9 Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekend schrijven.

10 Alle facturen van Equina zijn betaalbaar binnen een termijn van maximum 14 dagen na factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 100,00 € en onverminderd eventuele kosten van aanmanings­- en gerechts­kosten. Ten aanzien van de Consument heeft Equina het recht, na een ingebrekestelling maar zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 procentpunten te laten gelden. De niet­betaling van één enkele fac­tuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet­vervallen facturen zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbaar.

12 Door kennisname van deze voorwaarden verbindt de Klant zich er­ toe zich gedurende de opleiding/samenwerking en gedurende 5 jaar na het voltooien van de opleiding dan wel gedurende 5 jaar na het beëin­digen van de samenwerking geen opleidingen te geven dewelke ook door Equina nu als in de toekomst zullen worden gegeven, binnen het Belgisch grondgebied, dit op straffe van schadeloosstelling, overeen­komstig de regels van de contractuele aansprakelijkheid met een forfai­tair minimum van 2500,00 € per vastgestelde inbreuk en 250,00 € per dag dat deze inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Equina om een hogere schade te vorderen. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Klant in samenspraak met en na schriftelijke instemming van Equina onder de vlag van Equina opleidingen verzorgt. Ingeval een of meerdere van de bepalingen van huidig artikel nietig of ongeldig wor­den verklaard, blijven deze bepalingen desalniettemin bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk of volgens de gebruiken toegelaten is, in voorkomend geval door de bevoegde rechtbank te bepalen.

13 De opdracht van Equina wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd. Voor Consumenten geldt dat de rechtbanken van hun woon­plaats bevoegd zijn.